สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลตามสถานการณ์ที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ออกแบบเครื่องมือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม

2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม การปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
-  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล 16 ส.ค. 65 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)