สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การโปรแกรมแบบทางเลือก เป็น  การกำหนดเงื่อนไขให้กับโปรแกรมตัดสินใจเลือกทำคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 2 ทางเลือก โดยกำหนดเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายหลักการทำงานแบบมีทางเลือก

2. อธิบายคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก if และ if-else

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา

2.ออกแบบอัลกอริทึม

3.เขียนโปรแกรมแบบทางเลือก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม การปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 4.3 เรื่อง เข้าชมสวนสัตว์ และใบกิจกรรมที่ 4.4 เรื่อง การแก้ปัญหาปริศนาซ่อนแอบ
2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
 
-  ใบกิจกรรมที่ 4.3 เรื่อง เข้าชมสวนสัตว์
-  ใบกิจกรรมที่ 4.4 เรื่อง การแก้ปัญหาปริศนาซ่อนแอบ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การโปรแกรม
ชั่วโมง การโปรแกรม
เรื่อง โปรแกรมแบบทางเลือก (2) 2 ส.ค. 65 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)