สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การโปรแกรมแบบทางเลือก เป็น  การกำหนดเงื่อนไขให้กับโปรแกรมตัดสินใจเลือกทำคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 2 ทางเลือก โดยกำหนดเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายหลักการทำงานแบบมีทางเลือก

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา

2. ออกแบบอัลกอริทึม

3. เขียนโปรแกรมแบบทางเลือก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม การปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง เส้นกริด 1 และใบกิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง เส้นกริด 2
2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
-  ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง เส้นกริด 1
 -  ใบกิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง เส้นกริด 2

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การโปรแกรม
ชั่วโมง การโปรแกรม
เรื่อง โปรแกรมแบบทางเลือก (1) 26 ก.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)