สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในชีวิตประจำวันอาจพบการทำงานหรือปัญหาที่ต้องทำงานด้วยขั้นตอนเดิมซ้ำๆหลายครั้ง และงานต่างๆอาจมีเงื่อนไข เช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมใน Scratch ซึ่งมีคำสั่ง repeat และคำสั่ง if ที่ช่วยกำหนด การทำงานซ้ำและตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมกระชับ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและในโปรแกรม Scratch ยังมีการสร้างตัวแปร ซึ่งอยู่ในกลุ่ม บล็อก Data คำสั่ง Make a Variable เมื่อสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา โปรแกรม Scratch ก็จะสร้างบล็อกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นเพิ่มเติม สำหรับใช้ในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดและวางแผนการแก้ปัญหา

2. อธิบายคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ และการเปลี่ยนชุดตัวละคร

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม การปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 2.1 ตั๊กแตนยงโย่ และใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ก่อนจะเป็น (ไข่) ดาว
    2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
2. เครื่องมือ
         
-  ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง ตั๊กแตนยงโย่
          -  ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง ก่อนจะเป็น (ไข่) ดาว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การโปรแกรม
ชั่วโมง การโปรแกรม
เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Scratch (1) 28 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)