สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่สำคัญมี 4 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดปัญหา
2. การวางแผนแก้ปัญหา
3. การดำเนินการแก้ปัญหา
4. การตรวจสอบและประเมินผล
การวางแผนการแก้ปัญหาให้เข้าใจง่ายนั้น ต้องถ่ายทอดความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอน โดยอาจใช้รหัสลำลองหรือผังงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
2. ออกแบบการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม ในการตอบคำถามใบกิจกรรมที่ 1.1 หุงหาและปลากัด
2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
-  ใบกิจกรรมที่ 1.1 หุงหาและปลากัด (ข้อที่ 1.1)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การโปรแกรม
ชั่วโมง การโปรแกรม
เรื่อง ขั้นตอนในการแก้ปัญหา (1) 14 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)