สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้แนวความคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาจะช่วยให้ การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดในการคำนวณพื้นที่

ด้านทักษะและกระบวนการ

-  นักเรียนสามารถใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นของปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็น และอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ
    1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่การปลูกข้าวโพดตามใบกิจกรรมที่ 3 ไร่ข้าวโพดจำลอง
    2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม กี่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
2 เครื่องมือ
     
-  ใบกิจกรรมที่ 3 ไร่ข้าวโพดจำลอง (นำเสนอ)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง นี่คือสิ่งสำคัญ (4) 7 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)