สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้แนวความคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาจะช่วยให้ การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดในการคิดคำใบ้

ด้านทักษะและกระบวนการ

-  นักเรียนสามารถใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นของปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็น และอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เล่นเกมใบ้คำ เพื่อฝึกการพิจารณาระหว่างข้อมูลสำคัญ และข้อมูลที่เป็นรายละเอียด ด้วยการใบ้คำสั้น ๆ ที่แสดงถึงสิ่ง ๆ นั้น แล้วให้ผู้อื่นทายคำใบ้ตามใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ขอคำ 3 คำ
เครื่องมือ

  -  ใบกิจกรรมที่ 1  ขอคำ 3 คำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง นี่คือสิ่งสำคัญ (1) 17 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม และตัวอย่างบัตรคำ)