สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดเสรีภาพในการสร้างข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ง่ายและสามารถเผยแพร่ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลที่บิดเบือนความเป็นจริงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หากเกิดการใช้งานที่ไม่ระวังและขาดความรับผิดชอบอาจเกิดผลกระทบต่อตนเองและคนอื่น  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างความเสียหายต่อตนเองและคนอื่น

        ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร รูปภาพ หรือวิดิทัศน์นับว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เจ้าของสามารถระบุความเป็นเจ้าของและเงื่อนไขการนำข้อมูลไปใช้งานซึ่งการกำหนดสิทธิ์ สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ชื่อ การระบุสัญลักษณ์ การใส่ลายน้ำหรือข้อความระบุเงื่อนไขการนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาไม่เหมาะสม

2. อธิบายจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเผยแพร่ข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการ 

3. สร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความฉลาดรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง ความฉลาดรู้ดิจิทัล
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ (1) 28 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)