สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ ผู้ส่ง ผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร ตัวกลางและข้อตกลงร่วมกันในการสื่อสาร ในการสื่อสารใด ๆ ถ้ามีองค์ประกอบครบถ้วนจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1. นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสาร

ด้านทักษะและกระบวนการ

          2. นักเรียนสามารถเขียนอีเมลเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- การสื่อสาร: ร่วมกันทำกิจกรรมโดยอภิปรายแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำใบกิจกรรมจนสำเร็จ

- การรวมพลังทำงานเป็นทีม: ทำงานโดยแบ่งหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละคนและร่วมมือ กันอย่างเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในการเรียนรู้และร่วมกันวางแผนจนสามารถทำใบกิจกรรมได้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เรื่อง การสื่อสาร 14 ก.ย. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)