สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำและจัดเก็บ หน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออก ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ซอฟต์แวร์ระบบ ซึ่งทำหน้าที่จัดการรวมถึงอำนวยความสะดวกในการประมวลผล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface)โดยจัดสรรฮาร์ดแวร์ตามความต้องการของซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการต่าง ๆ และ 2)ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ผู้ใช้เรียกใช้งานหรือสั่งประมวลผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุองค์ประกอบและอธิบายหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และชอฟต์แวร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามสถานการณ์ที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- การสื่อสาร: ร่วมกันทำกิจกรรมโดยอภิปรายแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำใบกิจกรรมจนสำเร็จ

- การรวมพลังทำงานเป็นทีม: ทำงานโดยแบ่งหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละคนและร่วมมือ กันอย่างเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในการเรียนรู้และร่วมกันวางแผนจนสามารถทำใบกิจกรรมได้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เรื่อง รู้จักเลือกรู้จักใช้ 7 ก.ย. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)