สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การโปรแกรม
ชั่วโมง การโปรแกรม
เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังกชัน (2) 24 ส.ค. 65