สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพิจารณาข่าวลวง แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. อธิบายลักษณะและผลกระทบของข่าวลวง
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. เลือกวิธีปฏิบัติเมื่อพบข่าวลวง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันกายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล
4. วัดสมรรถนะ
-  ความฉลาดรู้ดิจิทัล วัดจากการทำใบกิจกรรมที่  3.1
-  การสื่อสาร วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ
-  การรวมพลังทำงานเป็นทีม วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ 

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความฉลาดรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง ความฉลาดรู้ดิจิทัล
เรื่อง รู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย 19 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)