สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                 แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งเรียกว่า อัลกอริทึม ทักษะการใช้แนวคิดเชิงคำนวณจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหา และช่วยให้สามารถสื่อสารแนวคิดกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยพัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย(decomposition) การพิจารณารูปแบบ (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) และการออกแบบอัลกอริทึม (algorithm)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

  2. ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันกายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

- การแก้ปัญหา

วัดการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาจากการทำใบกิจกรรม

- การสื่อสาร

วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

- การรวมพลังทำงานเป็นทีม

วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

- การคิดขั้นสูง

วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (6) 22 มิ.ย. 65 (ใบความรู้)