สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งเรียกว่า อัลกอริทึม ทักษะการใช้แนวคิดเชิงคำนวณจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหา และช่วยให้สามารถ

สื่อสารแนวคิดกับผู้อื่นได้อย่าง มีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยพัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน

ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย(decomposition) การพิจารณารูปแบบ (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) และ

การออกแบบอัลกอริทึม (algorithm)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันกายในกลุ่ม

หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

     - การแก้ปัญหา

      วัดการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาจากการทำใบกิจกรรม

      - การสื่อสาร

      วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

       -  การรวมพลังทำงานเป็นทีม

       วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

       -   การคิดขั้นสูง

       วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ          

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (3) 1 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)