สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยบุคคล

หรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งเรียกว่า อัลกอริทึม ทักษะการใช้แนวคิดเชิงคำนวณจึงสำคัญต่อการแก้ปัญหา และช่วยให้สามารถสื่อสารแนวคิดกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมถึงช่วยพัฒนาพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย

(decomposition) การพิจารณารูปแบบ (pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (abstraction) และการออกแบบอัลกอริทึม (algorithm)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

              1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

              2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

   3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันกายใน  
    กลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล
    การนำเสนอข้อมูล

  4. วัดสมรรถนะ

                              - การแก้ปัญหา

                             วัดการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาจากการทำใบกิจกรรม

                              - การสื่อสาร

                             วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

                              -  การรวมพลังทำงานเป็นทีม

                             วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ

                             -   การคิดขั้นสูง

                             วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะ          

          8.2 เครื่องมือ

                   1. แบบประเมินด้านความรู้

                   2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (2) 25 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)