สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอข้อมูล สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1.อธิบายลักษณะของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.ทำข้อมูลให้เป็นภาพโดยการสร้างแผนภูมิ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 5.1 การนำเสนอข้อมูล

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูล 8 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)