สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้สถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ ความถี่ พิสัยเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1.อธิิบายวิธีการประมวลผลข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการ

 1.เลือกใช้สถิติในการประมวลผลได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

 2.ประมวลผลข้อมููลเพื่อแก้ปัญหาได้ตามตรงวัตถุประสงค์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 4.1 การประมวลผลข้อมูล

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น 1 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)