สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ก่อนการประมวลต้องมีการจัดเตรียมให้พร้อม โดยการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประมวลผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1.อธิบาย ลักษณะของความผิดปกติของข้อมูล และระบุประเภทความผิดปกติของข้อมูล

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.ทำความสะอาดข้อมลก่อนนำไปประมวลผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
 2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1 การจัดเตรียม

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การเตรียมข้อมูล 25 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)