สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การออกแบบวิธีการ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำเครื่องมือนั้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.ระบุุข้้อมูลและกำหนด ชนิดข้อมููล

2.ระบุขอบเขตของข้อมููลที่ต้องการ
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2.1 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล 18 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)