สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที่ (Internet of Things: IoT) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวตรวจวัด เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดจากสภาพแวดล้อมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่่เชื่อมอยู่กับระบบอินเทอรเน็ตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายหลักการและประโยชน์ไอโอที
ด้านทักษะและกระบวนการ

- ออกแบบการนำเทคโนโลยีไอโอทีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

2 เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
ชั่วโมง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 30 พ.ค. 65 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)