สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะต้องวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามความก้าวหน้าของงานที่่ทำ จะช่วยให้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตรงตามความต้องการของผู้้ใช้ได้อย่างครบถ้วนและลดความผิดพลาดที่่อาจเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาซึ่งขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ การศึกษาความต้องการ การออกแบบ การสร้างแอปพลิเคชัน และการทดสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ออกแบบการวางแผนและติดตามการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง วางแผนอย่างไร...ให้สำเร็จ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
ชั่วโมง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เรื่อง ขั้นตอนและการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 23 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)