สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกราฟเส้น จะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไร  แล้วนำข้อมูลจากกราฟเส้นมาใช้ในการหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.5/1

     ตัวชี้วัด ค 3.1 ป.5/2

     จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
ชั่วโมง สถิติและความน่าจะเป็น
เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจาก กราฟเส้น 5 ต.ค.65 (มีแบบฝึกหัด)