สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรง เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยใช้ลูกศร ให้หัวลูกศรพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงในทุกทิศทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสง

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - สร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - มุ่งมั่นในการทำงาน

      - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1 บรรยายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงได้

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤติกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (4) 5 ต.ค. 65 (มีใบงาน)