สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกาเนิดแสงเป็นแนวเส้นตรง และเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกาเนิดแสง ทุกทิศทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกาเนิดแสง และอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

     - สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

     - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

    - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - มุ่งมั่นในการทำงาน

       - มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. บรรยายลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

2 สังเกตพฤติกรรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตพฤตกรรมด้านการมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การเคลื่อนที่ของแสง (3) 3 ต.ค. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)