สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รอบตัวเรามีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เกิดแสงได้ หรือสิ่งที่ให้แสงจากตัวเองได้ จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสง เช่น ไฟฉาย  เลเซอร์  หลอดไฟฟ้า และสิ่งที่ไม่เกิดแสง หรือสิ่งที่ไม่ให้แสงจากตัวเอง ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสง เช่น กระจกเงา ยางลบ โต๊ะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ

จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

   - ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแสง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสง

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

   - สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแสง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสง

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - มีวินัย

    - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง แหล่งกำเนิดแสง (2) 19 ก.ย. 65 (มีใบงาน)