สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดแสงได้ เช่น หลอดไฟฟ้า ดวงอาทิตย์ และสิ่งที่ไม่เกิดแสง เช่น โต๊ะ ดินสอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.3 ป. 2/1 บรรยายแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงและอธิบายการมองเห็นวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ

 จุดประสงค์  

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)     

    - ระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแสง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสง

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

    - สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดแสง หรือเป็นแหล่งกำเนิดแสง

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มีวินัย

      - ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน

2 สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3 สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง แหล่งกำเนิดแสง (1) 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน)