สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยคคำสั่ง เป็นประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ให้ทำจะมีคำว่า จง อย่า ห้าม ต้อง ฯลฯ อยู่ในประโยค

  ประโยคขอร้อง เป็นประโยคที่มีเนื้อความขอความช่วยเหลือ เชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคำว่า กรุณา โปรด  ช่วย วาน  อยู่หน้าประโยค

  ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ จะมีคำว่า ไม่  มิได้  ไม่ได้  มิใช่  ไม่ใช่ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกความหมายของประโยคคำสั่งได้

2) บอกความหมายของประโยคขอร้องได้

3) บอกความหมายของประโยคปฏิเสธได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนประโยคคำสั่งได้

2) เขียนประโยคขอร้องได้

3) เขียนประโยคปฏิเสธได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ใบงานที่ 8 เรื่อง ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง และประโยคปฏิเสธ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง และประโยคปฏิเสธ) 5 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ แบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และคลิปเสียง)