สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำกริยา คือ คำที่บอกอาการกระทำ หรือบอกสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของ  คน  สัตว์  สิ่งของ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกชนิดของคำกริยาได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำกริยาได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่อง คำกริยา

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คำกริยา) 3 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)