สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำสรรพนาม  เป็นคำที่ใช้แทนคำนามทั้งที่เป็นผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกชนิดของคำสรรพนามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำสรรพนามได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่อง การหาคำสรรพนาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คำสรรพนาม) 30 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)