สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำต่าง ๆ มาเรียบเรียง แสดงความคิดหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์ ได้ใจความที่สมบูรณ์ เป็นความคิดหรือเรื่องราวเพียงความคิดหรือเรื่องราวเดียว ประโยคหนึ่งๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคประธาน คือ ผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่าง ๆ เป็นคำนามหรือคำสรรพนาม ภาคแสดง คือส่วนที่เป็นกริยาและกรรม ภาคกริยาเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเป็นประธานของประโยค ส่วนกรรมคือผู้ถูกกระทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายส่วนประกอบของประโยคได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) แยกส่วนประกอบของประโยคได้

2) แต่งประโยคได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่อง การแยกส่วนประกอบของประโยคและการแต่งประโยค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ส่วนประกอบของประโยค) 28 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ คลิปเสียง)