สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนบรรยายภาพ เป็นการเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใช้ความคิด ความเข้าใจ ถ่ายทอดความคิด และเขียนเป็นประโยคให้เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับภาพ และต่อเนื่องเป็นเรื่อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนบรรยายภาพได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง การเขียนบรรยายภาพ 27 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)