สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนเรื่องจากจินตนาการ นักเรียนต้องรู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตในสิ่งต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และควรอ่านให้มากเพื่อมีความรู้เรื่องที่อยากเขียนหรือสนใจ เพื่อให้มีข้อมูลใช้ในการเขียนได้ถูกต้อง และทำให้เกิดจินตนาการอันเนื่องมาจากการอ่านมากนั่นเอง

  การเขียนเรื่องตามจินตนาการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทักษะการเขียน และก่อให้เกิดความสุขในการอ่านและเขียน สร้างความจรรโลงใจและเพื่อความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนเรื่องตามจินตนาการได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 26 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)