สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตรากน คือคำที่มี  น เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ญ  ณ  ร  ล  ฬ  เป็นตัวสะกด     ไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือน น สะกด 

  มาตรากด คือคำที่มี ด เป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัว สะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

  การเขียนบรรยาย คือ การเขียนอธิบายโดยใช้ความรู้ ความคิด หรือจินตนาการโดยเรียบเรียงประโยคให้ต่อเนื่องกัน  การเขียนบรรยาย สามารถเขียนได้ทั้งการบรรยายลักษณะ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการบรรยายรูปภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรากน และกด ได้

2) ความรู้ ความเข้าใจการเขียนบรรยายคน

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา กน และกด ได้

2) เขียนบรรยายคน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 9 เรื่องมาตรากน กด และการเขียนบรรยายคน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กน กด และการเขียนบรรยายคน 23 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)