สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตรากก คือคำที่มี ก เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา และ  ข ค ฆ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด มาตรากบ คือคำที่มี  บ เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา ป  พ  ฟ  ภ  เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน  บ  เป็นตัวสะกด

  การเขียนบันทึกการฟังและการอ่าน  เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่าน ผู้ฟัง หรือผู้ดู เมื่ออ่านเรื่องใด หรือฟังเรื่องใด หรือไปดูเรื่องใดมา สิ่งที่เป็นความรู้ผู้อ่าน ผู้ฟังหรือผู้ดูควรจดบันทึกเรื่องราวที่อ่าน ที่ฟัง ที่ดูไว้เพื่อกันลืม จะทำให้จดจำเรื่องราวนั้น ๆ ได้ และสามารถนำเรื่องราวไปใช้ประโยชน์ในการพูดหรือการเขียนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรากก และกบ ได้

2) มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนบันทึกการฟังและการอ่าน

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา กก และกบ ได้

2) เขียนบันทึกจากการฟังและการอ่านได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 8 เรื่องมาตรา กก และมาตรา กบ และการเขียนบันทึกการฟัง การอ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กก กบ และการเขียนบันทึกการฟังและการอ่าน 22 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)