สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราเกอว คือคำที่มี ว เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

  การเขียนเรื่องจากภาพ เป็นการเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใช้ความคิด ความเข้าใจ ถ่ายทอดความคิด และเขียนเป็นประโยคให้เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับภาพ และต่อเนื่องเป็นเรื่อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรา เกอวได้

2) มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนเรื่องจากภาพ

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา เกอว ได้

2) เขียนเรื่องจากภาพได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน               

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่องมาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกอว และการเขียนเรื่องจากภาพ 21 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)