สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรา เกย คือคำที่มี  ย  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

  การเขียนคำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระเสียงเดียวกัน และมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน คำคล้องจองช่วยให้เกิดความไพเราะในการพูดหรือการเขียน และช่วยให้จดจำง่ายขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรา เกยได้

2) บอกลักษณะคำคล้องจองได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา เกยได้

2) เขียนคำคล้องจองคำในมาตรา  เกย ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 6 มาตรา เกย และการเขียนคำคล้องจอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา เกย และเขียนคำคล้องจอง 20 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)