สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรา ก กา คือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด มีเพียงสระอยู่ท้ายคำหรือพยางค์จะเป็นสระเสียงสั้น หรือสระเสียงยาวก็ได้

การเขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราว เป็นทักษะการเขียนเบื้องต้นที่จะช่วยในการสื่อสารอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรา ก กาได้

2) บอกการเขียนประโยคสั้น ๆ และการเรียงประโยคเป็นเรื่องราวได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา ก กา ได้

2) เขียนประโยคสั้น ๆ และเรียบเรียงเป็นเรื่องราว ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่อง คำในมาตรา ก กา การเขียนประโยค และเรียบเรียงเป็นเรื่องราว

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา ก กา และการเขียนลำดับเรื่อง 15 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)