สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบันทึกความรู้ เป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวจากการอ่านหนังสือ หรือจากการดูหรือฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้ที่ควรจำ เพื่อเป็นการเตือนความจำ หรือใช้อ้างอิงในวันข้างหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายการเขียนบันทึกความรู้ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนบันทึกความรู้ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 2 เรื่อง เขียนบันทึกความรู้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง การเขียนบันทึกความรู้ 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)