สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บันทึกประจำวัน เป็นการเขียนเรื่องราวส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อเตือนความจำ หรือบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้พบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายการเขียนบันทึกประจำวันได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนบันทึกประจำวันได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำ ใบงานที่ 1 เรื่อง การเขียนบันทึกประจำวัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง การเขียนบันทึกประจำวัน 13 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)