สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิสรรชนีย์ เป็นรูปสระ –ะ เป็นรูปที่ใช้เขียนแทนสระ /ะ/ และใช้สระประสมกับรูปสระอื่น    เพื่อแสดงความเป็นสระเสียงสั้น เช่น   เ-ะ  แ-ะ  เ-าะ  อัวะ การออกเสียงคำที่ประสมสระ /ะ/

  คำที่ประวิสรรชนีย์ หมายถึง คำที่อ่านออกเสียง อะ และมี รูปวิสรรชนีย์ ( - ะ ) ประสมอยู่ มี ๒ ลักษณะ คือ   คำประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หน้า และ คำประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หลัง

  คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ได้แก่ คำอักษรนำ (ยกเว้น อ นำ และ ห นำ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านและเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่องเขียนเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง ชวนคิดทบทวน (คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์) 6 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)