สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ หมายถึง คำที่อ่านออกเสียง อะ แต่ไม่มีรูปวิสรรชนีย์ (- ะ) ให้ออกเสียง  อะ  ครึ่งเสียง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือออกเสียง อะ ที่พยางค์หน้าในคำ ออกเสียง อะ ที่พยางค์กลางในคำ 

  คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ได้แก่ คำอักษรนำ (ยกเว้น อ นำ และ ห นำ)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 4 เรื่องเขียนคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ 5 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)