สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิสรรชนีย์ เป็นรูปสระ –ะ เป็นรูปที่ใช้เขียนแทนสระ /ะ/ และใช้สระประสมกับรูปสระอื่น    เพื่อแสดงความเป็นสระเสียงสั้น เช่น   เ-ะ  แ-ะ  เ-าะ  อัวะ การออกเสียงคำที่ประสมสระ /ะ/

 คำที่ประวิสรรชนีย์ หมายถึง คำที่อ่านออกเสียง อะ และมี รูปวิสรรชนีย์ ( - ะ ) ประสมอยู่ มี ๒ ลักษณะ คือ คำประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หน้า และ คำประวิสรรชนีย์ที่พยางค์หลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายคำที่ประวิสรรชนีย์อยู่พยางค์หลังได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่ประวิสรรชนีย์อยู่พยางค์หลังได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่องเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์พยางค์หลัง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์ (พยางค์หลัง) 2 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)