สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วิสรรชนีย์ เป็นรูปสระ –ะ เป็นรูปที่ใช้เขียนแทนสระ /ะ/ และใช้สระประสมกับรูปสระอื่นเพื่อแสดงความเป็นสระเสียงสั้น เช่น   เ-ะ  แ-ะ  เ-าะ  อัวะ การออกเสียงคำที่ประสมสระ /ะ/ คำที่ประวิสรรชนีย์ หมายถึง คำที่อ่านออกเสียง อะ และมี รูปวิสรรชนีย์ ( - ะ ) ประสมอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ความหมายของคำที่ประวิสรรชนีย์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่ประวิสรรชนีย์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 1 เรื่องจำแนกคำที่ประวิสรรชนีย์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์ 31 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)