สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคบอกเล่า  เป็นประโยคที่มีใจความบอกให้รู้ว่าใคร ทำอะไร อย่างไร

ประโยคคำถาม เป็นประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อต้องการคำตอบจะมีคำว่า ใช่หรือไม่ ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทำไม อย่างไร อยู่ในประโยค  

ประโยคปฏิเสธ เป็นประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ จะมีคำว่า ไม่  มิได้  ไม่ได้  มิใช่  ไม่ใช่ อยู่ในประโยค

ประโยคขอร้อง เป็นประโยคที่มีเนื้อความขอความช่วยเหลือเชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคำว่า กรุณา โปรด  ช่วย วาน  อยู่หน้าประโยค

ประโยคคำสั่ง เป็นประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ให้ทำจะมีคำว่า จง อย่า ห้าม ต้อง ฯลฯ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกความหมายของประโยคชนิดต่าง ๆ ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- แต่งประโยคชนิดต่าง ๆ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 8 เรื่องแต่งประโยคในชีวิตประจำวัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ฝึกแต่งประโยค (บอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ ขอร้อง คำสั่ง) 29 ส.ค. 65 (มีใบงาน และคลิปเสียง)