สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคคำสั่ง เป็นประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือระบุสิ่งที่ให้ทำ จะมีคำว่า จง อย่า ห้าม ต้อง ฯลฯ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของประโยคคำสั่งได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- แต่งประโยคคำสั่งได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่องแต่งประโยคคำสั่ง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ประโยคคำสั่ง 26 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)