สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคขอร้อง เป็นประโยคที่มีเนื้อความขอความช่วยเหลือ เชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีคำว่า กรุณา โปรด  ช่วย วาน  อยู่หน้าประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของประโยคขอร้องได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- แต่งประโยคขอร้องได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่องแต่งประโยคขอร้อง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ประโยคขอร้อง 25 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)