สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ เป็นประโยคที่มีเนื้อความตรงข้ามกับประโยคบอกเล่า         จะมีคำว่า ไม่  มิได้  ไม่ได้  มิใช่  ไม่ใช่ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของประโยคปฏิเสธได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- แต่งประโยคปฏิเสธได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่องแต่งประโยคปฏิเสธ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ประโยคปฏิเสธ 24 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)