สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำต่าง ๆ มาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ ประโยคทุกประโยคประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ภาคประธาน คือ ผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่าง ๆ เป็นคำนามหรือคำสรรพนาม ภาคแสดง คือส่วนที่เป็นกริยาและกรรม ภาคกริยาเป็นคำที่แสดงการกระทำและสภาพของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเป็นประธานของประโยค ส่วนกรรมคือผู้ถูกกระทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของประโยคได้

- บอกชนิดของประโยคได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของประโยค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค 18 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)