สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/7

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายป้ายสัญลักษณ์ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 9 เรื่องเขียนความหมายป้ายสัญลักษณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง สัญลักษณ์น่ารู้ 16 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)