สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สรรพนาม  เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม ที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวแล้ว หรือเป็นที่เข้าใจกันระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง เพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของคำสรรพนามได้

- บอกหน้าที่ของคำสรรพนามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำสรรพนามได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด และการพูด

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่องเขียนคำสรรพนาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง คำสรรพนาม 10 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)